Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Το σχέδιο "Καλλικράτης"

Η Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

7 Γενικές Διοικήσεις
Αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες ως αποκεντρωμένες κρατικές οντότητες όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
13 αιρετές αυτοδιοικητικές περιφέρειες
Προσδιορίζονται στα όρια των σημερινών 13 κρατικών περιφερειών. Παίρνουν τη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες και τα 19 επαρχεία τα οποία καταργούνται. Προβλέπονται μητροπολιτικές αρμοδιότητες για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ΠΕΠ.
370 δήμοι
Καταργούνται τα 2/3 των δήμων και το σύνολο των κοινοτήτων που υφίστανται σήμερα (1.034 δήμοι και κοινότητες). Οι νέοι δήμοι ενισχύονται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Συγχωνεύονται 6.000 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις σε 2.000.
Χρηματοδότηση της νέας Αρχιτεκτονικής
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αναδιάταξη του ισχύοντος προϋπολογισμού.
Από τη μετεξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος «Θησέας» ύψους 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα μετονομαστεί σε Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).
Διαφάνεια
Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ.
Καθιέρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ.
Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος όλων των δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αλλαγή του εκλογικού συστήματος
Καταργείται το εκλογικό σύστημα ανάδειξης του 42% και επαναφέρεται το σύστημα ανάδειξης για τα όργανα του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος.
Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης


Περιφερειάρχης
Εχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αντιπεριφερειάρχες
Ορίζονται σε θεματικούς και τοπικού χαρακτήρα και επιλέγονται από τον περιφερειάρχη. Οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, και επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.
Περιφερειακό Συμβούλιο
Είναι βασικό όργανο με σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.
Περιφερειακή Επιτροπή
Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό - εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.
Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας
Συμμετέχουν, εκτός από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, οι δήμαρχοι των δήμων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ. Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος.
Περιφερειακός συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Εκλέγεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, και αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με την Περιφέρεια με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. ΤΟ ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν συνομολόγησης 39 Χωρών. Η ίδρυση του Οργανισμού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοδοτική Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ, ενάμισι χρόνο πριν, από 1ης Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισμού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.
Σκοποί του ΔΝΤ


Κύριος σκοπός του εν λόγω οργανισμού είναι η προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών με ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα, ή οσάκις κρίνεται αναγκαίο αποφασίζονται ιδιαίτερα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι:


1. Η ενιαία διαδικασία ομαλής προσαρμογής εκάστου κράτους μέλους στις συναλλαγματικές ισονομίες.


2. Διεθνείς διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών των ακολουθουμένων συναλλαγματικών πρακτικών.


3. Επιβολές ορισμένων περιοριστικών συναλλαγματικών μέτρων και τέλος


4. Άρση των παραπάνω περιοριστικών μέτρων κατόπιν διαπιστωμένης βελτίωσης οικονομικής θέσης του καθ΄ ου κράτους μέλους.


Κριτήρια για ένταξη


Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος του ΔΝΤ. Η αίτηση θα εξεταστεί πρώτα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, το οποίο θα υποβάλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ με εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αφορούν το μερίδιο που αναλογεί (quota) στο υποψήφιο μέλος, τον τρόπο πληρωμής της συνδρομής, και άλλους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση, η αιτήτρια χώρα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία ώστε να μπορέσει να υπογράψει τη σχετική συμφωνία με το ΔΝΤ και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως μέλος.


Το μερίδιο (quota) ενός μέλους του ΔΝΤ καθορίζει τη συνδρομή που πρέπει να πληρώνει, το βάρος της ψήφου του, την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από το ΔΝΤ, και το μερίδιό του σε Special Drawing Rights. Ένα μέλος δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το μερίδιό του - η οποιαδήποτε αύξηση πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, το 2001 δεν επιτράπηκε στην Κίνα να αυξήσει το μερίδιό της όσο επιθυμούσε, ώστε να παραμείνει στο επίπεδο της μικρότερης οικονομίας των G7 (Καναδάς). Έκτοτε, η συνεισφορά της έχει αυξηθεί μόνο ελαφρώς.


Από το 2006 διεξάγεται συζήτηση για αλλαγές στον τρόπο ψήφισης, ώστε να γίνεται πιο δίκαια.


Σε τριπλή επιτήρηση μπαίνει τελικά η Ελλάδα, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «βοηθήσει» τη χώρα. Εκτός από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον έλεγχο θα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι τρεις οργανισμοί θα ελέγχουν κατά πόσο η κυβέρνηση εφαρμόζει τα μέτρα λιτότητας που έχει εξαγγείλει, και θα πιέζουν για περισσότερα.


Ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ρωτήθηκε γιατί δεν αρκούν οι ευρωπαίοι επιτηρητές και χρειάζεται και το ΔΝΤ έδωσε την εξής απάντηση:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η περιοχή που σήμερα οριοθετούμε ως νομό Γρεβενών, στα αρχαία χρόνια ήταν μοιρασμένη και ενώ το πεδινό τμήμα της αποτελούσε το δυτικό μέρος της μακεδονικής Ελιμείας, το ορεινό ανήκε στις πιο ανατολικές επικράτειες της Τυμφαίας, χώρας που απλωνόταν κυρίως μέσα στην Ήπειρο.
Τα επιφανειακά ευρήματα, που έχουν εντοπιστεί από τις σποραδικές έρευνες κοντά ή μέσα στους σημερινούς οικισμούς, συνηγορούν για τη διαρκή παρουσία ενός οικιστικού ιστού που ανάγεται στα Παλαιολιθικά χρόνια. Η μετακίνηση των ορίων της περιοχής στο πέρασμα των αιώνων καθρεφτίζει το ευμετάβλητο των σχέσεων ανάμεσα στην Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
Στην αρχαιότητα οι θέσεις των οικισμών ήταν διάσπαρτες από το Βουρινό μέχρι τα βάθη των Χασίων και τους πρόποδες της Πίνδου. Πάνω σ' αυτόν τον οικιστικό καμβά, οι Μακεδόνες βασιλείς ίδρυσαν ή ενίσχυσαν ένα ιστό μικρών οχυρών (π.χ. Καστρί). Παρ' όλο που στην περίοδο της Ρωμαϊκής κατάκτησης η περιοχή παραμένει στον απόηχο των μεγάλων συρράξεων, τα οχυρά επισκευάζονται και επανδρώνονται για να φυλάξουν τα κρίσιμα περάσματα, ενώ στις πλαγιές του Λύγκου μαρτυρείται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων.
Φαίνεται ότι στα Μεταρωμαϊκά και πρώτα Βυζαντινά χρόνια, με την ενοποίηση της αχανούς αυτοκρατορίας και την εξασφάλιση μιας σχετικής ηρεμίας, η περιοχή των Γρεβενών έχασε τον μεθοριακό χαρακτήρα της και μεταβλήθηκε σε μια απόμακρη γωνιά της ενδοχώρας. Ωστόσο, λίγους αιώνες αργότερα, η αναβίωση των παλαιών οχυρών θα κριθεί απαραίτητη, καθώς η ορεινή ζώνη δοκιμάζεται τον 6ο αιώνα από επιδρομές Σλάβων, που στις αρχές του 7ου αιώνα θα εγκατασταθούν μόνιμα πια στους πρόποδες των βουνών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυφύλεκτη της Βαλκανικής αλλά και την πολυπολιτισμική ωριμότητα των Μεταβυζαντινών χρόνων. Φαίνεται ότι η περιοχή παραμένει στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια χωρίς πυρήνα και κανένας οικισμός με εξαίρεση το Σπήλαιο, δεν απέκτησε έργα οχύρωσης ή ύδρευσης, που χαρακτηρίζουν τα σημεία σημαντικών πλυθησμιακών συγκεντρώσεων και στρατηγικής σημασίας. Εξάλλου, όταν ο Ιουστινιανός εφήρμοσε το μεγάλο οικοδομικό - οχυρωματικό του πρόγραμμα, κανένα νέο αμυντικό έργο δεν κατασκευάστηκε στην περιοχή, παρά μόνο ίσως το κάστρο της Βουξαλίστας. Παράλληλα, το φτωχό αγροδασικό τοπίο των Γρεβενών δεν προσέλκυσε τους μεγάλους λαϊκούς ή εκκλησιαστικούς γαιοκτήμονες που είχαν ήδη επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στα πεδινά και πλούσια τμήματα της αυτοκρατορίας. Χωρίς τον καπνό, ωστόσο, που δεν είχε φτάσει τόσο δυτικά, και χωρίς την ελιά, που δεν ευδοκιμεί στο ηπειρωτικό βιόκλιμα, οι μικρές συνοικίσεις βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας.
Τον 14ο αιώνα, ακολουθώντας τη μοίρα της Μακεδονίας, τα ανατολικά της Πίνδου περιέχονται στον Τούρκο κατακτητή. Στην πρώτη διοικητική οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η περιοχή των Γρεβενών εντάσσεται στο πασαλίκι των Ιωαννίνων και γίνεται καζάς στον οποίο περιλαμβάνονται, εκτός των γρεβενιότικων χωριών, 23 χωριά της περιοχής Πενταλόφου, τα χωριά του οροπεδίου της Δεσκάτης καθώς και μερικά ακόμα χωριά της Ελασσόνας. Στο εσωτερικό της περιοχής, η ορεινή ζώνη γνώρισε νέο οικιστικό κύμα από τον 15ο αιώνα και μετά, καθώς οι πεδινοί πλυθυσμοί κατέφευγαν στις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές αναζητώντας ασφάλεια και ελεύθερη γη. Ταυτόχρονα, οι νομαδικοί πληθυσμοί των Βλάχων της Πίνδου εγκατέστησαν συνοικήσεις στον Όλυμπο, τον Τίτρο και τα Πιέρια, δημιουργώντας δεσμούς που έμελλε να αποτελέσουν το υπόβαθρο μιας αλληλεγγύης που θα εκδηλωθεί στις εξεγέρσεις των επόμενων αιώνων.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δήμος Γρεβενών
- Ο Δήμος Γρεβενών, ονομάσθηκε Δήμος από κοινότητα, το έτος 1946 έχοντας δύο οικισμούς: τον Δοξαρά και το Καλαμίτσι.
- Καθαρά αστική περιοχή, με την Διοικητική μεταρρύθμιση του 1999 συνενώθηκαν μαζί του είκοσι δύο κοινότητες.
- Για τα δεδομένα της περιοχής μας «γιγαντώθηκε» γεωγραφικά αφού οι αποστάσεις από το πρώτο (π.χ. Ανθρακιά) έως το τελευταίο δημοτικό διαμέρισμα(π.χ. Ροδιά) ξεπερνάει τα 55 χιλιόμετρα.
- Το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει συγκοινωνιακά την επικοινωνία με την πόλη των Γρεβενών.
- Σήμερα ο πληθυσμός του Δήμου Γρεβενών ανέρχεται στους 15-16.000 εγγεγραμμένους πολίτες.
- Με τη συνένωση των γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων Ηρακλεωτών και Βεντζίου, ο πληθυσμός θα ανέλθει στους 24-25.000 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους πολίτες.
- Τα δημοτικά διαμερίσματα θα αυξηθούν στα 54, σφαιρικά όμως, γύρω από την πόλη, έχοντας όμως πολύ καλή οδική σύνδεση με την έδρα του Δήμου, τα Γρεβενά.
- Οι Δήμοι Ηρακλεωτών και Βεντζίων είναι ημιαστικές αλλά κυρίως γεωργικές περιοχές που έχουν δεσμούς αιώνων με την πόλη των Γρεβενών.
Έτσι: Ο προτεινόμενος νέος Δήμος Γρεβενών πληρεί:
- Τα πληθυσμιακά κριτήρια
- Τα γεωγραφικά κριτήρια
- Τα ιστορικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά κριτήρια καθώς έχουν κοινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις.
- Τα 54 δημοτικά διαμερίσματα του νέου Δήμου είχαν και έχουν καθημερινά ως σημείο αναφοράς την πόλη των Γρεβενών.


Δήμος Δεσκάτης
-Ο Δήμος Δεσκάτης ιδρύθηκε το έτος 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν ιδρύθηκε και ο Νομός Γρεβενών
-Η πόλη της Δεσκάτης απέχει από την έδρα του Νομού, τα Γρεβενά, 70 χιλιόμετρα
-Η περιοχή της Δεσκάτης είναι μία ημιαστική και αγροτική περιοχή
-Σήμερα ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται στις 6.000 χιλιάδες ενώ με την πρόταση του .Ι.Τ.Α και την συνένωση με τον γειτονικό Δήμο Χασίων ο πληθυσμός θα αυξηθεί στις 9.000
Ο νέος Δήμος Δεσκάτης βρίσκεται στην Νότια πλευρά του Νομού Γρεβενών και όλα τα Διαμερίσματα έχουν πολύ καλή οδική σύνδεση με την πόλη της Δεσκάτης
Ο νέος Δήμος Δεσκάτης έχει ως φυσικά σύνορα με τον δήμο Γρεβενών τον ποταμό Αλιάκμονα.
Οι δύο δήμοι συνδέονται ιστορικά και γεωγραφικά έχοντας ως σημείο αναφοράς την πόλη της Δεσκάτης
Έτσι ο προτεινόμενος νέος Δήμος Δεσκάτης πληρεί:
Τα πληθυσμιακά αλλά και τα γεωγραφικά κριτήρια όπως και τα ιστορικά, αναπτυξιακά και πολιτιστικά κριτήρια
Έχουν κοινά ήθη και έθιμα


Ορεινή περιοχή Ν. Γρεβενών
Η ορεινή περιοχή Ν. Γρεβενών αποτελείται σήμερα από 3 Δήμους και 7 κοινότητες.
- Πρόκειται για τους Δήμους: Αγίου Κοσμά, Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα και από τις Κοινότητες: Μεσολουρίου, Δοτσικού, Φιλιππαίων, Σαμαρίνας, Αβδέλλας, Περιβολίου και Σμίξης.
- Η ορεινή περιοχή του Ν. Γρεβενών αποτελούσε και αποτελεί μια ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα.
- Τα 40 χωριά της ορεινής περιοχής βρίσκονται σε υψόμετρο από 850 εως 1450 μέτρα στις παρυφές της Πίνδου και έχουν ως σημείο αναφοράς το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
- Είναι καθαρά δασική, κτηνοτροφική και τουριστική περιοχή.
- Ο πληθυσμός της ορεινής περιοχής ανέρχεται σήμερα στους 11.000.
- Τα δάση της περιοχής (Βάλια Κάλντα κλπ.) και το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας δέχονται χειμώνα – καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες.
- Την περίοδο του 2008 – 2009 μόνο το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας επισκέφθηκαν 280.000 επισκέπτες.
- Αποτελεί μια ξεχωριστή τουριστική περιοχή για το Νομό Γρεβενών.
- Ταυτόχρονα είναι μια κτηνοτροφική περιοχή.
- Το ζωικό κεφάλαιο στους σημερινούς ορεινούς Δήμους, Αγίου Κοσμά, Γόργιανης, Θ. Ζιάκα και στις επτά κοινότητες ανέρχεται στις 125.000.
- Στην ορεινή περιοχή λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 10 δασικοί συνεταιρισμοί.
- Τα 40 ορεινά χωριά έχουν ακόμη πλήρη οδική σύνδεση μεταξύ τους.
- Ιστορικά τα ορεινά χωριά αποτελούν μια γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά στις παραδόσεις, στα ήθη και τα έθιμα.
- Αποτελούν μια ενιαία αναπτυξιακή ενότητα τις τελευταίες δεκαετίες ενταγμένα σε ειδικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΟΠΑΧ κλπ).
- Ένα ειδικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι πως το χειμώνα μετακινούνται πολλές κτηνοτροφικές οικογένειες προς την Θεσσαλία με τα ζώα τους ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός των κατοίκων αυξάνεται σε 40-50.000 κατοίκους.
Επομένως ο Νομός Γρεβενών, ένας καθαρά ορεινός Νομός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση, με την ίδρυση τριών νέων Δήμων.
Συμπερασματικά:
1) Οι Δήμαρχοι των ορεινών Δήμων Αγίου Κοσμά, Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα συμφωνούν για την ίδρυση ενός ορεινού δήμου (π.χ. Δήμος Βασιλίτσας)
2) Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης προτείνει τρεις Δήμους για το Ν. Γρεβενών.
3) Τα κριτήρια του κειμένου διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ταυτίζονται με τα κριτήρια των 3 νέων Δήμων του Νομού μας (γεωγραφικά, πολιτισμικά, πληθυσμιακά, αναπτυξιακά κλπ)
4) Οι τοπικές κοινωνίες στην πλειοψηφία τους συμφωνούν για την ίδρυση των τριών Δήμων στο Ν. Γρεβενών, έτσι ώστε η αποδοχή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα στο Νομό Γρεβενών.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ – Α.Δ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3-5

Την Τρίτη 23-2-2010, διεξήχθη η 2η φάση των αγώνων μπαράζ για την πρόκριση στους 8 του Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αγωνίσθηκαν στο γήπεδο Μαυρολεύκης Δράμας, οι ομάδες των Αστυνομικών Διευθύνσεων ΔΡΑΜΑΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ.


Η ομάδα των Γρεβενών συνεχίζοντας τις πολύ καλές εκτός έδρας εμφανίσεις, πέτυχε μία ακόμη μεγάλη νίκη που σχεδόν βέβαια θα την οδηγήσει στην πρόκριση της στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελληνικής Αστυνομίας.


Παρά τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες των Γρεβενών έδειξαν από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις τους ξεκινώντας επιθετικά το παιχνίδι και ανοίγοντας το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ανδρέα Κύρκο στο 17΄. Η Δράμα κατάφερε προσωρινά να αντιδράσει ισοφαρίζοντας στο 32΄, όμως με ένα επιθετικό κρεσέντο από γκολ των ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Χρήστου στο 46΄, ΓΚΕΤΣΙΟΥ Δημήτρη στο 60΄, ΛΑΛΛΟΥ Παναγιώτη στο 70΄ και του πρώτου σκόρερ της ομάδας ΔΟΥΜΑ Ευριπίδη στο 72΄, δεν έμεινε σχεδόν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα, που απλά ακολουθούσε στο σκορ μειώνοντας στο 65΄ με πέναλτι και στο 76΄ με ένα ωραίο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.


Συνθέσεις:


Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Καστανίδης, Χριστοδούλου, Χαντάβας, Λαμπρόπουλος, Κύρκος, Κακούσιος, Λάλλος, Ιωαννίδης, Δούμας, Καραγιάννης, Γκέτσιος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Λάππας, Κυρατζής, Λάχανος, Κόντος, Μανδράκης, Γράβαλος, Ταμπακάκος. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ισαακίδης Γιώργος.


Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ: Κορυφίδης, Πατέλης, Φουντουκίδης, Τσαλουκίδης, Χατζηκυριάκου, Τοζακίδης, Ουζούνης, Κωνσταντινίδης, Κούνιος, Παπαϊγνατίου, Πουλιαρίδης. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τομπαϊδης, Μηλιάς, Δανόγλου, Μωυσίδης..

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Ακόμη μια φορά το geraki επιβεβαιώνεται

Η φάρμα με τα τρωκτικά που ίδρυσαν μερικοί αιρετοί και εγκάθετοι ειδικοί άρχοντες των Γρεβενων έδωσε το στίγμα της για να τους γνωρίσουν όλοι οι σκεπτόμενοι Γρεβενιωτες


Προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν το geraki πιστεύοντας ότι θα το εξοντώσουν , δεν γνωρίζουν αυτά τα γλοιώδη όντα, αλλά και οι εκτροφείς τους ότι το geraki πετά και παραμένει εκεί ψηλά που τους βλέπει να σέρνονται στο βούρκο τους, να ελπίζουν να γίνουν αετοί μήπως και προσεγγίσουν το geraki .


Μάταια αυτά τα γλοιώδη όντα προσπαθούν με τις γελοίες απειλές τους να σταματήσουν να πετά το geraki , γιατί το φοβούνται ,το σκιάζονται το τρέμουν γιατί τους τα βγάζει στην επιφάνεια λέει την αλήθεια, έτσι οι εκτροφείς τους ίδρυσαν φανερά αυτή την φάρμα που λέγεται ΑΕΤΟΣ – GREVENA, τα απατηλά τους όνειρα και η ουτοπία που τους διακρίνει , η φτώχεια και η μιζέρια που κουβαλάνε τους κρατάει εκεί κολλημένους στην λάσπη ,στην κακομοιριά , στον κόσμο τους.


Το κεφάλι τους το σηκώνουν ψηλά όταν τους ταΐζουν οι εκτροφείς τους , αυτή είναι η πραγματικότητα.


Το geraki δεν μπορούν ούτε είναι εις θέση κανένας να το απαξιώσει , αντίθετα όποιος το πλησιάζει αυτοκαταστρέφεται γιατί είναι αδύνατος μπροστά στο geraki των Γρεβενων.


Οι εκτροφείς τους το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά , γιαυτο χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο (την φάρμα με τα γλοιώδη τρωκτικά)


Geraki

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Τι είναι χιονοδρομικό κέντρο και ποιος ο ρόλος του?

Το 90% των οχημάτων που κινούνται τους δρόμους απόστασης 20 χιλιομέτρων από χιονοδρομικό κέντρο έχουν άμεσο ή έμμεσο προορισμό το χιονοδρομικό κέντρο.

To χιονοδρομικό κέντρο είναι:

Μια επιχείρηση η οποία προσφέρει στον χιονοδρόμο τουρίστα τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις (αναβατήρες , πίστες κατάβασης) για το άθλημα της χιονοδρομίας.

Χώρος οριοθετημένος για το άθλημα της χιονοδρομίας, περιλαμβάνει, αναβατήρες , πίστες κατάβασης, χώρους εξυπηρέτησης (parking, εστιατόρια, χώρους πρώτης ανάγκης, ιατρεία ). Κύρια ευθύνη της διοίκησης η ορθή και έγκαιρη λειτουργία των αναβατήρων και η ασφαλή προετοιμασία και οριοθέτηση των πιστών καθώς και η επισήμανση των επικίνδυνων σημείων στον χώρο ευθύνης του χιονοδρομικού.

Τα κέρδη των χιονοδρομικών, οπότε και η βιωσιμότητα τους, εξαρτώνται άμεσα από την προσέλευση του κόσμου, ο οποίος ως κριτήρια επιλογής θέτει την αξιοπιστία λειτουργίας των αναβατήρων, την ποιότητα παροχής υπηρεσιών (χρόνους ανάβασης ,ποιότητα πιστών) , το κόστος παροχής υπηρεσιών.

Ιδιαιτερότητα σημαντική ότι η χιονοδρομία είναι σπορ υπαίθριο και απαιτεί ιδιαίτερες περιβαλλοντολογικές συνθήκες πολλές από τις οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.

Λόγο της ιδιαιτερότητας του χώρου και της εποχικής περιόδου, όπου μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με το άθλημα αυτό, είναι αναμενόμενο ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει δυσμενή καιρικά φαινόμενα, κάτι το οποίο πρέπει να είναι αποδεκτό από οποιονδήποτε, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με το άθλημα αυτό, καθώς και ο επιχειρηματίας- επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες της, καθώς και οι υπάλληλοι της θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τουριστική Χιονοδρομία και ασφάλεια

Ασφάλεια οδικού δικτύου

Ασφάλεια δρόμων, όχι όσον αφορά την εθνική οδό, αλλά το κομμάτι του επαρχιακού δρόμου, Μερικές ιδιαιτερότητες που αξίζουν επισήμανσης είναι:

1. Επωφελούμενος, οπότε και άμεσα ενδιαφερόμενος, για την ασφαλή μεταφορά των επισκεπτών είναι το χιονοδρομικό κέντρο, και οι οικονομικά εξαρτώμενοι και επωφελούμενοι, από την επίσκεψη των τουριστών-χιονοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή (μαγαζιά, δήμος, νομαρχία, κράτος)

2. Υποχρέωση-ευθύνη, για την ασφαλή κατάσταση και χρήση του επαρχιακού δρόμου έχει η πολιτεία (νομαρχία, δημοτικό διαμέρισμα, τοπική αυτοδιοίκηση )

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι, εάν θέλουν οι επιχειρηματίες των χιονοδρομικών και της γύρο περιοχής και όποιος επωφελείται από αυτά, να τα βλέπει γεμάτα με κόσμο πρέπει να μεριμνεί για την ασφαλή μεταφορά προς και από αυτά, των πελατών τους καθ όλη την διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει συνεχής εποπτεία, αξιολόγηση και άμεση παρέμβαση όποτε κρίνεται αναγκαίο αντίστοιχα με το τι γίνεται στα χιονοδρομικά κέντρα του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα αναμφίβολα έχουμε μειωμένα έσοδα των χιονοδρομικών και μη επιλογής από τους χιονοδρόμους τουρίστες ως προορισμό, λόγο έλλειψης εμπιστοσύνης από τους οδηγούς για την κατάσταση του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκχιονισμό των δρόμων και της δυσάρεστης εμπειρίας σε πολλούς επισκέπτες, από έλλειψη οργάνωσης.
Μερικές προτάσεις μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω

Το 53% των Γερμανών θέλει την αποβολή της Ελλάδας από την ευρωζώνη!

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Emnid που δημοσίευσε χθες η εφημερίδα Bild am Sonntag, το 53% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αποβολής της Ελλάδας από την ευρωζώνη, εφόσον το χρέος της Αθήνας θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος. Το 38% απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Το 67% των ερωτηθέντων είναι αντίθετο στην χορήγηση γερμανικής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αποδυνάμωσης του ευρώ και επιδείνωσης της κατάστασης σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η χώρα να επιστρέψει στο μάρκο

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Ένας άνθρωπος.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ, αγοράζεις και διαρκώς μια άλλη ζωή στο μυαλό σου παρασκευάζεις. Όλα εξωτερικά, όλα για προϊόντα, όλα αναλώσιμα, όλα χωρίς βαθύτερη ουσία καμιά. Η ύπαρξή σου η απροσμέτρητη τραπεζική κατάθεσή σου. Το εξοχικό, το σκάφος, το χρηματιστήριο, η στιγμιαία ηδονή σου. Κι όμως ολοκλήρωση δεν βρίσκεις πουθενά. Κι όμως ικανοποίηση ούτε με τις βίλες, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις, τα υλικά. Και όσο περισσότερα συσσωρεύεις τόσο μέσα σου αδειάζεις. Όσο περισσότερα καταναλώνεις τόσο από την αληθινή ζωή βρίσκεσαι μακριά. Όσο περισσότερα εφήμερα και υλικά τόσο πιο κοντά στου ψυχίατρου την αγκαλιά. Τα έχεις όλα και όμως πάθος για τίποτα, ούτε ακόμα για τα οικογενειακά. Ελεύθερος μόνο στα χαρτιά. Η δύναμή σου, η φυλακή σου. Ο πλούτος σου, η ομηρεία και η παράδοσή σου. Μια ζωή για ένα κεραμίδι πάνω από την κεφαλή σου. Μπαγάσα, τα κατάφερες. Έφτιαξες το χρυσό κλουβί σου. Εσύ είσαι όλα αυτά.


Ένας άνθρωπος. Ένα μεγάλο κεφάλαιο με πολλά μηδενικά!

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

“Γατί τα δικαιώματα προαίρεσης αντιπροσωπεύουν ένα τόσο μικρό μέρος στη συνολική αγορά παραγώγων”.


• Αυτό το φαινόμενο, είναι κοινό στα περισσότερα χρηματιστήρια.


• Τα futures προσφέρουν μόχλευση, στην Ελλάδα έως και 5 φορές, επομένως είναι φυσικό ο τζίρος τους σε μερικά χρηματιστήρια να ξεπερνάει τον τζίρο της spot αγοράς και στο δικό μας να είναι τόσο κοντά στη spot αγορά. Αντίθετα στη spot αγορά το μεγαλύτερο όγκο που τον κάνουν οι θεσμικοί, έλληνες και ξένοι, αγοράζουν μετοχές με cash και όχι με margin, καθώς από τη μία αν θέλουν μόχλευση μπορούν να δανειστούν χρήματα με καλύτερους όρους από το margin που προσφέρουν οι ελληνικές χρηματιστηριακές και από την άλλη ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να αγοράσει μετοχές με τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι μεριδιούχοι και όχι με margin (αέρα με άλλα λόγια).


• Tα futures παγκοσμίως από τη φύση τους είναι πιο “εύχρηστα” για trading δηλαδή γρήγορες κινήσεις, intraday. Αυτό φαίνεται και από τις μεταβολές του open interest στο ΧΑ όπου μπορεί να έχουν γίνει 10.000 futures στον FTSEASE 20 και οι ανοικτές θέσεις να έχουν μεταβληθεί κατά 1.000-3.000 συμβόλαια τη συγκεκριμένη ημέρα. Αντίθετα στα options θα παρατηρήσει κανείς ότι το μεγαλύτερη μέρος του όγκου αντιστοιχεί και σε παρόμοια μεταβολή του open interest σε ημερήσια βάση. Στα options η μόχλευση είναι κάπως διαφορετική. Για την ακρίβεια πληρώνεις όλο το ποσό όταν αγοράσεις options και απλά υπάρχει πιθανότητα να κερδίσεις πολλαπλάσιο ποσό. Στα options η ονομαστική αξία, βάση της οποίας υπολογίζεται ο τζίρος είναι η τιμή εξάσκησης που δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να τη συγκρίνει με την ονομαστική αξία των futures. Στα futures επενδύεις στην ονομαστική αξία του υποκείμενου χωρίς όμως να πληρώνεις όλο το ποσό. Αυτά πολύ γενικά, εξηγούν τη διαφορετική φύση του τι πληρώνω και τι αντίκρισμα έχει αυτό που πληρώνω σε futures και options.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Κλειστά όλα τα ελληνικά αεροδρόμια στις 10 Φεβρουαρίου

Καμία απολύτως πτήση από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας των ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ.


Λόγω της απεργίας η Aegean Airlines και η Olympic Air ανακοίνωσαν ότι αναγκάζονται να ματαιώσουν μεθαύριο, όλες τις πτήσεις των δικτύων τους και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προωθήσουν τους επιβάτες τους σε πτήσεις τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, λόγω της απεργίας που ξεκινά την 10η Φεβρουαρίου στις 00:00, η AEGEAN αναγκάζεται να αλλάξει την ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις της 9ης Φεβρουαρίου.

- A3 137 Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Αναχώρηση στις 22:45 αντί 23:20

- A3 136 Αθήνα-Θεσσαλονίκη Αναχώρηση στις 22:45 αντί 23.30

- A3 606/607 Αθήνα-Λονδίνο-Αθήνα, Αναχώρηση από Αθήνα στις 14:45 αντί 17:20 και αναχώρηση από Λονδίνο στις 19:45 αντί 22:20 (τοπική ώρα).

Από την πλευρά της η Olympic Air ανακοίνωσε ότι η πτήση ΟΑ 266 Λονδίνο-Αθήνα, που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Βρετανική πρωτεύουσα αύριο, 9 Φεβρουαρίου, στις 22:15, ακυρώνεται, καθώς αναμενόταν στην Αθήνα γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

Επίσης, η πτήση ΟΑ 147 Αθήνα Βρυξέλλες, που επρόκειτο να αναχωρήσει αύριο στις 16:30 θα αναχωρήσει τελικά μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14:00, ενώ από Βρυξέλλες, η αναχώρηση θα γίνει στις 19:10, αντί στις 19:45.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Δ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1-3
Την Τρίτη 02-2-2010, διεξήχθη η 1η φάση των αγώνων μπαράζ για την πρόκριση στους 8 του Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αγωνίσθηκαν στο γήπεδο Άργιλου Κοζάνης, οι ομάδες των Αστυνομικών Διευθύνσεων ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Η ομάδα των Γρεβενών ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και προηγήθηκε στο 27΄ με γκολ του Χρήστου ΤΖΑΝΗ. Η Κοζάνη κατάφερε να αντιδράσει προσωρινά ισοφαρίζοντας στο 37΄ λεπτό της αναμέτρησης με τον ΜΠΕΣΑ, όμως ο ΔΟΥΜΑΣ Ευριπίδης, μετά την αφλογιστία που είχε πάθει στην Ηγουμενίτσα, επανήλθε και διεύρυνε το σκορ σε 1-2 στο 70΄, ενώ ο ΛΑΛΟΣ Παναγιώτης στο 85΄ πέτυχε το τελικό 1-3.

Οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν την Πέμπτη 04-2-2010 σε επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ στις 15:00.

Συνθέσεις:

Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Καστανίδης, Λάππας, Χαντάβας, Λάχανος, Ταμπακάκος, Κακούσιος, Κυρατζής, Ιωαννίδης, Δούμας, Τζανής, Λάλος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Λαμπρόπουλος, Νικολόπουλος, Μανδράκης, Γράβαλος, Καραγιάννης, Κόντος, Κύρκος. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ισαακίδης Γιώργος.

Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ: Αραβόπουλος, Σόφογλου, Γκουδιάς, Παπαδόπουλος, Μπέσας, Μακρυγιάννης, Μαρτίνης, Τριβίλης, Κουρβακίδης, Θεοχάρης, Κατάνας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κουνάβας.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ

Προ ημερών ο κ. Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί περήφανος δήλωσε: «Πέρασα από μπλόκα αγροτών ερχόμενος στα Τέμπη, από αυτό εδώ όμως δεν μπορώ να περάσω. Κανείς δεν λέει ότι οι μεγαλοεργολάβοι έκλεισαν τον δρόμο».

Σύμφωνοι. Οι μεγαλοεργολάβοι έκλεισαν τα Τέμπη, αλλά από τα μπλόκα πώς πέρασε ο πρόεδρος του ΣΥΝ; Μάλλον θα είχε μέσον, διότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που επιχειρούμε κυκλοφορήσουμε στην εθνική οδό δεν μπορούμε. Πάμε από παράδρομους, από χωριά και ραχούλες με κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, αφού από τους στενούς φιδίσιους παράδρομους δρόμους περνούν εκατοντάδες νταλίκες και άλλα βαριά οχήματα. Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην Ελλάδα ακόμη και για να ασκήσεις το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης χρειάζεσαι μπάρμπα στην Κορώνη ή έστω στο Κάστρο Βοιωτίας.

Κάποιοι μπορεί να σαρκάσουν ότι μεταξύ των «επαναστατών» υπάρχει κατανόηση. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετεί κάθε κινητοποίηση ανεξαρτήτως κόστους στην κοινωνία (ή χειρότερα: όταν παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως αυτό της μετακίνησης) παρέχει ελευθέρας στα μπλόκα. Οσοι διακηρύσσουν τα «δίκαια» των αγροτών δεν υφίστανται ταλαιπωρία ούτε κινδυνεύουν από τις νταλίκες. Οπως ο Κάιζερ έδωσε το 1917 κλειστό βαγόνι σε γερμανικό τρένο για να ταξιδέψει ο Λένιν με τους συνεργάτες του στη Ρωσία, έτσι και οι αγρότες άνοιξαν τα μπλόκα για να διαβεί ο εκλεκτός τους και να κηρύξει την επανάσταση κατά των εργολάβων στα Τέμπη. Αυτό όμως αναδεικνύει το αιώνιο πρόβλημα των πολιτικών αρχηγών, ακόμη και των μικρότερων κομμάτων: Είναι ξεκομμένοι από την πραγματικότητα. Επειδή ο κ. Τσίπρας πέρασε τα μπλόκα αβρόχοις ποσί, «διαπίστωσε» ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είπε τουλάχιστον ένα λόγο συμπάθειας για όσους ταλαιπωρούνται δύο εβδομάδες τώρα• ούτε καν για τους ένδεκα τραυματίες του λεωφορείου που ντεραπάρισε έξω από τη Λαμία, αφού αναγκάστηκε λόγω μπλόκων να πάρει τους παράδρομους και τις ραχούλες.

Αλλά πάλι... Πού τους βρήκε τους αγρότες ο κ. Τσίπρας; Σε όλα τα μπλόκα της Εθνικής δεν υπήρχε ψυχή ζώσα. Το μόνο που κινούνταν ήταν οι ελληνικές σημαίες κρεμασμένες στις κεραίες των καινούργιων τρακτέρ. Είναι εκπληκτικό, αλλά όποιος αυθαιρετεί σ αυτή τη χώρα το πρώτο που κάνει είναι να σηκώσει την ελληνική σημαία. Τις μεγαλύτερες τις σηκώνουν όσοι καταπατούν τους αιγιαλούς.

Στην Ελλάδα «κινητοποίηση των αγροτών» σημαίνει παρκάρω το τρακτέρ στην Εθνική και πάω στις υπόλοιπες δουλειές μου ή στο καφενείο. Η μόνη ώρα της ημέρας που τα μπλόκα έχουν ζωή είναι στις 8 το βράδυ, όταν διάφοροι ευτραφείς κύριοι εμφανίζονται στην τηλεόραση για να δηλώσουν πόσο πεινάνε. Αφού τελειώσει το σόου τα μπλόκα νεκρώνουν, ώστε να μπορέσουν ανενόχλητοι οι διαμαρτυρόμενοι να ασχοληθούν με τις νυχτερινές δραστηριότητες, για τις οποίες έγιναν διάσημοι οι ελληνικοί κάμποι. Το δεύτερο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κινητοποίηση των αγροτών, έχουμε κινητοποίηση των τρακτέρ για λόγους τηλεθέασης. Το ζήτημα είναι για πόσο θα το ανεχθούν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, δουλειά των οποίων είναι εκ του Συντάγματος η τήρηση της νομιμότητας.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30-1-2010, η ετήσια χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, στο κέντρο διασκέδασης "ΗΧΟΔΡΟΜΙΟ" το οποίο γέμισε από κόσμο που γλέντησε μέχρι τις πρώτες πρωϊνες ώρες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) κ. ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχάλης, η Ειδική Γραμματέας Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Οικονομίας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαίρη, η Αντινομάρχης Γρεβενών κ. ΝΤΑΓΚΑ-ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. ΝΟΥΤΣΟΣ, ο Δήμαρχος Γόργιανης κ. ΤΣΙΑΡΑΣ, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γρεβενών κ. ΧΟΝΔΡΟΣ, ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών κ. ΝΤΑΛΕΤΣΙΟΣ, ο Υποδιοικητής του 586 Τάγματος Πεζικού Γρεβενών κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών κ. ΠΑΝΑΓΟΣ, ο Διοικητής του Γ.Ν. Νοσοκομείου Γρεβενών κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς κ. ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Γρεβενών κ. ΚΑΨΗΣ και οι Νομικοί Σύμβουλοι της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ.κ. ΜΗΛΙΟΣ και ΤΣΙΟΥΜΕΛΑΣ.

Επίσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στα μέλη της, ΜΑΝΔΡΑΚΗ Κωνσταντίνο και ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Γεώργιο για εξαίρετη πράξη τους, καθώς και σε Αστυνομικούς οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 για την πολυετή προσφορά τους στην Ελληνική Αστυνομία και το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους παρευρεθέντες στην εκδήλωση και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής και ιδιαίτερα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ για την ευγενική χορηγία των μεγάλων δώρων που κληρώθηκαν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ Ιωάννης

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Φωτοβολταϊκό σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 120-160mm. Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία.

Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με ειδικές μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο – σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. Έτσι, ένα πάνελ 36 κυψελών μπορεί να έχει ονομαστική ισχύ 70-85 W, ενώ μεγαλύτερα πάνελ μπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και παραπάνω.

Η κατασκευή μιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει και από ερασιτέχνες, μετά από την προμήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι άπίθανο να είναι χαμηλότερο από την αγορά έτοιμης γεννήτριας, καθώε η προμήθεια ποιοτικών στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως το Κάδμιο - Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η μορφή του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει συνήθως τη μορφή λωρίδας πλάτους μερικών χιλιοστών και μήκους αρκετών εκατοστών. Τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταϊκές γεννήτριες.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής κλπ.) που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC).

Η υδροηλεκτρική ενέργεια

Η υδροηλεκτρική ενέργεια, είναι μια ανανεώσιμη, και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας που παράγεται από τη μετακίνηση του γλυκού νερού από τους ποταμούς και τις λίμνες. Η δυναμική ενέργεια, λόγω βαρύτητας, που συνδέεται με αυτό το νερό το αναγκάζει να διατηρεί μία καθοδική ροή. Αυτή η προς τα κάτω κίνηση του ύδατος περιέχει την κινητική ενέργεια, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια, και έπειτα από τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική στους σταθμούς υδροηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο, ή η αυτόνομη λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρκεια ζωής, ο προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης. Επίσης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και τις περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων αναγκών χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης, κλπ.), η δυνατότητα παρεμβολής τους σε υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις, κ.α.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ενώ η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται τη στιγμή που απαιτείται από τους καταναλωτές, το νερό το οποίο αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλοντική χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων, σαν απόθεμα νερού, εμπλουτισμό λιμνών, αθλητικά γεγονότα, τουρισμό κ.λ.π.

Εξ' ορισμού, ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ένα έργο απόλυτα συμβατό με το περιβάλλον, που μπορεί να συμβάλει ακόμη και στη δημιουργία νέων υδροβιοτόπων μικρής κλίμακας. Το σύνολο των επί μέρους συνιστωσών του έργου μπορεί να ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα τοπικά υλικά με παραδοσιακό τρόπο και αναβαθμίζοντας το γύρω χώρο. Άλλωστε το κύριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν είναι μόνο η δυνατότητα παραγωγής φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας, αλλά η σωστότερη, οικολογική επέμβαση στη φύση για διατήρηση της φύσης της περιοχής και τη σωστή περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Στην Ελλάδα, σε αρκετά σημεία, υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές, αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων οι οποίες αξιοποιούν την ενέργεια του νερού για την παραγωγή μηχανικού έργου, αλλά κυρίως πλέον για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο υδροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδος, θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μια από τις αναξιοποίητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ηπείρου αποτελεί το τεράστιο υδάτινο δυναμικό το οποίο σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις φαίνεται να πλησιάζει το 30% του συνολικού “φρέσκου” νερού της Ελλάδας. Όλοι οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. Η οροσειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το υδάτινο δυναμικό από μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ενώ από την άλλη πλευρά το έδαφος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών λιμνών και δεξαμενών ύδατος.

Η πρόσφατη νομοθεσία που αφορά την δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον επενδυτών στον τομέα των Α.Π.Ε. Πολλές Κοινότητες αλλά και ιδιώτες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Επιπρόσθετα, συνήθως τέτοιες επενδύσεις επιχορηγούνται και συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιολική ενέργεια

Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δήμος Γρεβενών


- Ο Δήμος Γρεβενών, ονομάσθηκε Δήμος από κοινότητα, το έτος 1946 έχοντας δύο οικισμούς: τον Δοξαρά και το Καλαμίτσι.

- Καθαρά αστική περιοχή, με την Διοικητική μεταρρύθμιση του 1999 συνενώθηκαν μαζί του είκοσι δύο κοινότητες.

- Για τα δεδομένα της περιοχής μας «γιγαντώθηκε» γεωγραφικά αφού οι αποστάσεις από το πρώτο (π.χ. Ανθρακιά) έως το τελευταίο δημοτικό διαμέρισμα(π.χ. Ροδιά) ξεπερνάει τα 55 χιλιόμετρα.

- Το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει συγκοινωνιακά την επικοινωνία με την πόλη των Γρεβενών.

- Σήμερα ο πληθυσμός του Δήμου Γρεβενών ανέρχεται στους 15-16.000 εγγεγραμμένους πολίτες.

- Με τη συνένωση των γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων Ηρακλεωτών και Βεντζίου, ο πληθυσμός θα ανέλθει στους 24-25.000 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους πολίτες.

- Τα δημοτικά διαμερίσματα θα αυξηθούν στα 54, σφαιρικά όμως, γύρω από την πόλη, έχοντας όμως πολύ καλή οδική σύνδεση με την έδρα του Δήμου, τα Γρεβενά.

- Οι Δήμοι Ηρακλεωτών και Βεντζίων είναι ημιαστικές αλλά κυρίως γεωργικές περιοχές που έχουν δεσμούς αιώνων με την πόλη των Γρεβενών.

Έτσι: Ο προτεινόμενος νέος Δήμος Γρεβενών πληρεί:

- Τα πληθυσμιακά κριτήρια

- Τα γεωγραφικά κριτήρια

- Τα ιστορικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά κριτήρια καθώς έχουν κοινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

- Τα 54 δημοτικά διαμερίσματα του νέου Δήμου είχαν και έχουν καθημερινά ως σημείο αναφοράς την πόλη των Γρεβενών.

Δήμος Δεσκάτης

-Ο Δήμος Δεσκάτης ιδρύθηκε το έτος 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν ιδρύθηκε και ο Νομός Γρεβενών

-Η πόλη της Δεσκάτης απέχει από την έδρα του Νομού, τα Γρεβενά, 70 χιλιόμετρα

-Η περιοχή της Δεσκάτης είναι μία ημιαστική και αγροτική περιοχή

-Σήμερα ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται στις 6.000 χιλιάδες ενώ με την πρόταση του .Ι.Τ.Α και την συνένωση με τον γειτονικό Δήμο Χασίων ο πληθυσμός θα αυξηθεί στις 9.000

Ο νέος Δήμος Δεσκάτης βρίσκεται στην Νότια πλευρά του Νομού Γρεβενών και όλα τα Διαμερίσματα έχουν πολύ καλή οδική σύνδεση με την πόλη της Δεσκάτης

Ο νέος Δήμος Δεσκάτης έχει ως φυσικά σύνορα με τον δήμο Γρεβενών τον ποταμό Αλιάκμονα.

Οι δύο δήμοι συνδέονται ιστορικά και γεωγραφικά έχοντας ως σημείο αναφοράς την πόλη της Δεσκάτης

Έτσι ο προτεινόμενος νέος Δήμος Δεσκάτης πληρεί:

Τας πληθυσμιακά αλλά και τα γεωγραφικά κριτήρια όπως και τα ιστορικά, αναπτυξιακά και πολιτιστικά κριτήρια

Έχουν κοινά ήθη και έθιμα

Ορεινή περιοχή Ν. Γρεβενών
Η ορεινή περιοχή Ν. Γρεβενών αποτελείται σήμερα από 3 Δήμους και 7 κοινότητες.

- Πρόκειται για τους Δήμους: Αγίου Κοσμά, Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα και από τις Κοινότητες: Μεσολουρίου, Δοτσικού, Φιλιππαίων, Σαμαρίνας, Αβδέλλας, Περιβολίου και Σμίξης.

- Η ορεινή περιοχή του Ν. Γρεβενών αποτελούσε και αποτελεί μια ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα.

- Τα 40 χωριά της ορεινής περιοχής βρίσκονται σε υψόμετρο από 850 εως 1450 μέτρα στις παρυφές της Πίνδου και έχουν ως σημείο αναφοράς το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.

- Είναι καθαρά δασική, κτηνοτροφική και τουριστική περιοχή.

- Ο πληθυσμός της ορεινής περιοχής ανέρχεται σήμερα στους 11.000.

- Τα δάση της περιοχής (Βάλια Κάλντα κλπ.) και το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας δέχονται χειμώνα – καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες.

- Την περίοδο του 2008 – 2009 μόνο το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας επισκέφθηκαν 280.000 επισκέπτες.

- Αποτελεί μια ξεχωριστή τουριστική περιοχή για το Νομό Γρεβενών.

- Ταυτόχρονα είναι μια κτηνοτροφική περιοχή.

- Το ζωικό κεφάλαιο στους σημερινούς ορεινούς Δήμους, Αγίου Κοσμά, Γόργιανης, Θ. Ζιάκα και στις επτά κοινότητες ανέρχεται στις 125.000.

- Στην ορεινή περιοχή λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 10 δασικοί συνεταιρισμοί.

- Τα 40 ορεινά χωριά έχουν ακόμη πλήρη οδική σύνδεση μεταξύ τους.

- Ιστορικά τα ορεινά χωριά αποτελούν μια γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά στις παραδόσεις, στα ήθη και τα έθιμα.

- Αποτελούν μια ενιαία αναπτυξιακή ενότητα τις τελευταίες δεκαετίες ενταγμένα σε ειδικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΟΠΑΧ κλπ).

- Ένα ειδικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι πως το χειμώνα μετακινούνται πολλές κτηνοτροφικές οικογένειες προς την Θεσσαλία με τα ζώα τους ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός των κατοίκων αυξάνεται σε 40-50.000 κατοίκους.

Επομένως ο Νομός Γρεβενών, ένας καθαρά ορεινός Νομός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση, με την ίδρυση τριών νέων Δήμων.

Συμπερασματικά:

1) Οι Δήμαρχοι των ορεινών Δήμων Αγίου Κοσμά, Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα συμφωνούν για την ίδρυση ενός ορεινού δήμου (π.χ. Δήμος Βασιλίτσας)

2) Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης προτείνει τρεις Δήμους για το Ν. Γρεβενών.

3) Τα κριτήρια του κειμένου διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ταυτίζονται με τα κριτήρια των 3 νέων Δήμων του Νομού μας (γεωγραφικά, πολιτισμικά, πληθυσμιακά, αναπτυξιακά κλπ)

4) Οι τοπικές κοινωνίες στην πλειοψηφία τους συμφωνούν για την ίδρυση των τριών Δήμων στο Ν. Γρεβενών, έτσι ώστε η αποδοχή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα στο Νομό Γρεβενών.